Závěr celého projektu Vliv sportovních aktivit na nadváhu dětí

Závěr projektu Vliv sportovních aktivit na nadváhu dětí

Výsledky tohoto projektu prokazují příčinný vztah mezi pohybovou aktivitou dětí a rizikem nadváhy a obezity. Tyto závěry byly vcelku předpokládané, dosud však chyběla data z české dětské populace, o která by se dalo opřít při plánování případných preventivních opatřeních. Za nejvýznamnější výsledky této studie je možné považovat následující fakta:

 1) Na základě několika nezávislých statistických analýz bylo na relativně velkém souboru prokázána kauzalita vztahu školních i mimoškolních sportovních aktivit na riziko vzniku obezity;

 2) současně bylo prokázáno, že každá hodina sportovních aktivit týdně navíc snižuje významně riziko vzniku nadváhy (o více než 8%), což ukazuje na význam podpory tělesné výuky na školách;

 3) značné procento dětí mimo školní výuku tělesné výchovy vůbec nesportuje a současně byl prokázán i jednoznačný vztah mezi pasivním trávením volného času a rizikem nadváhy, kdy každá hodina týdně strávená těmito pasivními činnostmi zvyšuje riziko rozvoje nadváhy o téměř 6%.

 Na základě těchto výsledků studie provedené na populaci českých dětí by se měly školy výrazněji zasadit o změnu tohoto nepříznivého trendu. Možností je celá řada a zahrnují zejména vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu, vlivu stravy a pohybových aktivit na zdraví, děti by měly být alespoň v základech vzdělávány o rizicích civilizačních nemocí. Školy by měly podporovat i mimoškolní sportovní aktivity, ať už formou sportovních kroužků, zpřístupněním sportovišť, tělocvičen, apod. nebo jinými způsoby.

 Bylo by také vhodné vyšetřit celoplošně větší počet dětí, podobně jako je tomu na některých základních školách ve Spojených státech, kde se rutinně stanovuje BMI u dětí. Také by bylo vhodné sledovat do budoucna trend vývoje stavu výživy českých dětí, aby bylo možné pružně reagovat případnými opatřeními.


Projekt byl podpořen školským odborem Městské části Praha 5

publikováno: 25.08.2014   napsal/a: Mgr. Jan Taussig