Měřené parametry při spiroergometrickém vyšetření

Nejdůležitějším zjišťovaným parametrem je maximální spotřeba kyslíku /VO2 max./. Je to komplexní ukazatel maximálních, oxidativně metabolických a zároveň i transportních schopností organismu.

Spiroergometrie

Vliv dědičnosti na VO2 max

VO2 max lze vyjádřit v absolutní hodnotě, tedy v litrech za minutu. Výhodnější je však přepočet této hodnoty na tělesnou hmotnost testovaného. Tímto údajem lze pak srovnat různé sportovce mezi sebou, ale především porovnat parametry VO2max dosažené jedním sportovcem kdykoli v průběhu tréninkového cyklu.
Hodnota VO2max  je do značné míry dána geneticky. Přesto ji lze cíleným tréninkem do určité míry posunout  a  to o 20 až 25 % / J. Dovalil a kol., 2002 / Po dosažení individuální hraniční úrovně se ovšem u špičkově trénovaných jedinců již téměř nemění. Za optimální výsledek cíleného vytrvalostního tréninku pak lze považovat nárůst času, po který je  udrženo co nejvyšší procento VO2max.

Jaké jsou hodnoty u sportovců?

Běžné hodnoty žen jsou kolem 35 ml/kg/min, mužů kolem 45 ml/kg/min. U špičkových sportovců s převažujícím aerobním zatížením dosahují hodnoty VO2max  u žen 70 a u mužů 80 ml/kg/min, u výjimečně aerobně disponovaných jedinců i hodnot ještě vyšších.
Přiložená tabulka ukazuje, jak lze hodnotit  výsledky spiroergometrického  vyšetření  VO2max u vytrvalostních sportovců , hodnoty jsou uvedeny v ml/min/kg.

Další zjišťované parametry při spiroergonometrickém vyšetření

VCO2 : objem vydechovaného oxidu uhličitého

R : poměr respirační výměny = jedná se o poměr mezi vydechovaným oxidem uhličitým a spotřebou kyslíku.

RR : dechová frekvence = v maximu 60 až 70 dechů za minutu.

Vmax : celková ventilace = množství vzduchu, prodýchané plícemi za jednu  minutu. Je součinem RR a VT. Výsledná hodnota závisí kromě trénovanosti i na tělesné stavbě / objem hrudníku /.

VT : dechový objem, 2,5 až 3 litry, je výhodnější dýchat většími objemy a pomaleji.
SF :  sleduje se nárůst srdeční tepové frekvence v průběhu zatížení.
SFmax : maximální srdeční frekvence = nejvyšší hodnota srdeční frekvence dosažená při maximálním zatížení v testu.
LAmax : maximální koncentrace laktátu =  je zjišťována nejčastěji ve třetí, někdy též v první či páté minutě po skončení zátěže. Její hodnota nepřímo naznačuje úroveň silově vytrvalostních schopností.

 

publikováno: 28.10.2010   napsal/a: Jiří Sekyra