Fyzioterapie

Spousta lidí si pod pojmem fyzioterapie představuje zdravotní masáže, fyzioterapie je však úplně něco jiného a vyžaduje také mnohem hlubší znalosti lidského těla. Podívejm,e se tedy, jak je pojem fyzioterapie vlastně správně definován.

fyzioterapie

Co je vlastně fyzioterapie?

Fyzioterapie je zdravotnický obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech oborech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

Fyzioterapie se uplatňuje ve většině klinických oborů u většiny diagnóz, spojených s poruchou funkcí pohybového aparátu. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti neurofyziologie, anatomie a fyziologie.

Malý výčet diagnóz vhodných k fyzioterapii

Děti

 • centrální koordinační porucha pohybového vývoje
 • dětská mozková obrna (DMO)
 • asymetrické polohové syndromy
 • pes equinovarus - koňská noha, jiné polohové vady a vrozené deformity
 • vadné držení těla, skolióza
 • ortopedické vady hrudníku
 • jiná neurologická onemocnění
 • respirační onemocnění, alergie, astma
 • poúrazové stavy, atd.

Dospělí

 • cévní mozková příhoda
 • periferní parézy
 • vertebrogenní onemocnění
 • skolióza
 • bolesti kloubů
 • poúrazové stavy
 • jiná neurologická onemocnění
 • respirační onemocnění (chronická bronchitida, astma)
 • revmatoidní onemocnění, atd.

Fyzioterapie je poskytována ve zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu:

Lůžková zařízení:

 • Kliniky rehabilitačního lékařství
 • Centra léčebné rehabilitace
 • Rehabilitační, fyzioterapeutická oddělení
 • Lůžková oddělení klinických oborů

Ambulantní zařízení

 • Pracoviště samostatného fyzioterapeuta
 • Centra a oddělení léčebné rehabilitace
 • Denní rehabilitační stacionáře


Specializované léčebné ústavy a Lázně

Kdo je fyzioterapeut

Fyzioterapii provádí fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR. V současnosti se jedná o 3 leté bakalářské nebo o 5ti leté magisterské studium.  Po 5ti leté praxi následuje 3 leté specializační studium zakončené atestační zkouškou. V zájmu dalšího odborného růstu v oboru má fyzioterapeut možnost vzdělávat se formou specializačních kurzů. Obor fyzioterapie se neustále vyvíjí, tak jako většina lékařských oborů.

Fyzioterapeuti jsou odborně vzděláni nejen ve všech lékařských oborech, jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie, pediatrie a dalších, ale hlavně v anatomii a fyziologii celého těla. Prioritou je nahlížení na člověka jako na funkční celek.

Práce fyzioterapeuta

Diagnostika
K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu.

Terapie

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i další fyzikální prostředky (například účinky mechanické, světelné energie, elektrického a magnetického pole).

publikováno: 15.12.2010   napsal/a: Mgr. Petra Sodomková