Jak vyhodnocovat výsledky

Pro tvůrce jakékoliv testové baterie i pro jejich uživatele, je důležitá znalost jakostních kritérií, jež mají testy mít, aby mohlo dojít k přesné interpretaci získaných výsledků.

Nejdůležitější jsou tři hlavní kritéria:
  1. Platnost testu – validita. Postihuje, jak dobře test měří, co chceme měřit. Vyjadřuje se koeficientem validity rxy, který má hodnotu od 0 do 1; čím větší má koeficient hodnotu, tím máme větší jistotu, že měříme skutečně to, co chceme.
  2. Spolehlivost testu – reliabilita. Test považujeme za vysoce spolehlivý tehdy, když v opakovaném měření téže osoby za stejných podmínek dosáhneme podobných výsledků.
  3. Objektivita testu – souhlasnost. Je to stupeň shody testových výsledků, které získávají různí vedoucí testování. Vyjadřuje se koeficientem objektivity robj.

Přepočty výsledků měření

Je pochopitelné, že výsledky v jednotlivých testech, zvláště jsou-li vyjádřeny v různých jednotkách (centimetry, sekundy, kilogramy, počet), lze mezi sebou srovnávat obtížně. Existuje tedy několik možností, jak převádět výsledky naměřené v různých jednotkách na společného jmenovatele a získat výsledky odvozené.

  1. Percentily. Percentily (procenily) vyjadřují, kolik procent měřených osob podává horší výsledek než právě hodnocený jedinec; 50 percentilů je průměr. Hodnota 75 percentilů udává, že 75% měřených osob podává horší výkon a 25% le/Images/Prezentace programu Sportvitapší než naměřený výsledek
  2. Z-body (z-skóre), využívající srovnání dosaženého výkonu průměrem (x) a směrodatnou odchylkou (s) celého souboru z=x-x/s. Rozsah stupnice těchto z-bodů je od -3 do +3. Aritmetický průměr má hodnotu 0 bodů, hodnota směrodatné odchylky se rovná 1 bodu.
  3. T-body, je další metoda, kterou se převádí výsledky v intervalu 0-100 a nepracuje se zápornými čísly.Průměr má hodnotu 50 bodů a vypočítá se z rovnice T = 50 + 2z.
  4. C-body. Jedná se o méně citlivější stupnici tzv. devítková, kde C = 5+2z a rozpětí je obvykle 1-9 C-bodů.
publikováno: 06.05.2011   napsal/a: Mgr. Jan Taussig